Regulamin najmu placu manewrowego i tabela opłat

§ 1.

1. Jazdy próbne mogą odbywać się wyłącznie w określone przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie (dalej WORD lub Ośrodek) soboty, niedziele i dni robocze - po zakończeniu egzaminów, szkoleń i kursów organizowanych przez Ośrodek oraz gdy nie są realizowane inne zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Każdorazowo o możliwości najmu placu manewrowego w danym dniu i określonej godzinie decyduje WORD. 

2. Czas jazdy próbnej wynosi do 30 minut i jest wyznaczany w blokach czasowych co 30 minut. Najemca może wynająć plac na czas obejmujący dowolną ilość 30 minutowych bloków, pod warunkiem przestrzegania pełnego zakresu godzinowego najmu placu określonego przez WORD dla danego dnia. 

3. WORD może wynająć plac manewrowy lub jego część do odpłatnego wykorzystania Ośrodkom Szkolenia Kierowców reprezentowanym przez instruktorów nauki jazdy oraz osobom ubiegającym się o uprawnienia do kierowania pojazdami celem przeprowadzenia jazd próbnych w asyście instruktora nauki jazdy. 

4. WORD zastrzega sobie prawo do czasowego lub bezterminowego zawieszenia udostępniania placu manewrowego w dowolnym czasie, o czym poinformuje na stronie internetowej www.word.lublin.pl

§ 2.

1. Planowaniem i organizacją jazd próbnych na placu manewrowym WORD, zajmuję się Wydział Gospodarczy.  W celu najmu placu manewrowego należy:

a) wypełnić  „Podanie o wynajęcie ” opublikowane w wersji edytowalnej na stronie internetowej Ośrodka, w zakładce: Pozostałe/Pliki do pobrania;

b) uiścić opłatę w kwocie określonej w § 5 niniejszego regulaminu na konto 12 1050 1953 1000 0023 2722 4537 z dopiskiem „najem placu manewrowego” (wpłaty można dokonać w punkcie kasowym PKS,  działającym na terenie WORD). Przy płatności przelewem potwierdzenie przelewu przesłać na adres wynajemplacu@word.lublin.pl w dniu dokonania rezerwacji. Brak takiego potwierdzenia powoduje, że rezerwacja będzie anulowana;

c) ustalić termin najmu placu manewrowego w Wydziale Finansowym pokój nr 109 w budynku WORD, w godzinach od 8:00 do 15:00, osobiście lub telefonicznie (tel.: 081 748 46 52, 081 748 46 53) oraz złożyć lub przesłać wymagane dokumenty pocztą elektroniczną (adres: wynajemplacu@word.lublin.pl).

2. Najmu placu manewrowego w określonym terminie i czasie może dokonać instruktor nauki jazdy pod warunkiem złożenia wypełnionego podania wraz z dowodem wpłaty. Po ustaleniu daty i godziny najmu placu manewrowego, pracownik Wydziału Finansowego zobowiązany jest wydać  kopię wypełnionego podania, które stanowi potwierdzenie najmu placu. 

3. Faktura VAT (rachunek) na żądanie wynajmującego będzie wystawiona nie później niż 7 dni po dokonaniu opłaty za najem placu manewrowego.

§ 3.

1. Warunkiem przystąpienia do jazd próbnych jest:

a) posiadanie potwierdzenia o wynajmie placu manewrowego;

b) obecność określonego w podaniu instruktora nauki jazdy posiadającego aktualne uprawnienia w zakresie kategorii prawa jazdy na jaką wynajmowany jest plac manewrowy;

c) podstawienie pojazdu OSK do jazdy próbnej przynajmniej 5 minut przed wyznaczoną godziną odbywania jazdy próbnej.

2. Plac manewrowy jest udostępniany według następujących zasad:

a) jazda próbna może odbywać się na pojeździe OSK, który jest odpowiedni dla kategorii, w ramach której przeprowadzana jest jazda próbna, posiadającym aktualne ubezpieczenie OC i ważny przegląd techniczny, pod nadzorem instruktora nauki jazdy;

b) instruktor nauki jazdy nie może w ciągu pełnego bloku 30 minut nadzorować jazdy próbnej więcej niż jednej osoby.

§ 4.

1. Wszystkie osoby korzystające z placu manewrowego podczas jazd próbnych muszą przestrzegać zasad szczególnej ostrożności  określonych w art. 2 pkt. 22 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz przepisów bhp i ppoż., obowiązujących na terenie WORD w Lublinie. 

2. Ośrodek nie ponosi  odpowiedzialności  za powstałe podczas jazd próbnych uszkodzenia pojazdów oraz uszczerbku na zdrowiu powstałego podczas lub w związku z korzystaniem z placu manewrowego przez osoby, którym plac został udostępniony. 

3. Wszelkie szkody na majątku WORD powstałe podczas korzystania z placu manewrowego w celu odbycia jazd próbnych pokrywa najemca. Koszty te ustalane są według Indywidualnej kalkulacji dokonywanej przez uprawnionych rzeczoznawców, w zależności od rodzaju i zakresu uszkodzeń. 

4. Osoby wynajmujące plac manewrowy muszą stosować się do niniejszego regulaminu oraz ustnych poleceń przedstawiciela WORD, który nadzoruje wykorzystanie placu manewrowego podczas jazdy próbnej.

5. Osoba korzystająca z placu manewrowego w trakcie jazdy próbnej nie może znajdować się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych środków mogących wpływać na reakcję kierującego pojazdem. 

6. W przypadku zaistnienia podejrzenia, że osoba kierująca pojazdem lub instruktor nadzorujący jazdę próbną znajduje się pod wpływem alkoholu, środków odurzających albo innych środków mogących wpływać na reakcję kierującego pojazdem, pracownik WORD nadzorujący wykorzystywanie placu manewrowego lub inna osoba wyznaczona przez Dyrektora WORD zobowiązana jest przerwać jazdę próbną na koszt najemcy. 

§ 5.

Plac manewrowy udostępniany jest odpłatnie, opłata zgodna z jednolitym cennikiem opłat stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 8 z dnia 05.06.2023 r.

§ 6.

1. Opłata za najem placu nie podlega zwrotowi i w razie niestawienia się osoby, która najmu dokonała, a także gdy najemca nie spełni wymagań niezbędnych dla przystąpienia do jazdy próbnej określonych w § 3.

2. Dopuszcza się zmianę terminu najmu placu manewrowego oraz zmianę instruktora przeprowadzającego jazdy próbne, po uprzednim - minimum 2-dniowym -poinformowaniu w formie pisemnej Wydziału Finansowego o konieczności zmiany. 

3. Spóźnienie się najemcy skutkuje odpowiednio skróceniem czasu korzystania z placu manewrowego. 

4. W przypadku braku możliwości skorzystania z placu manewrowego z przyczyn lezących po stronie WORD lub wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, przy spełnieniu przez najemcę przesłanek określonych treścią Regulaminu:

a) strony ustalają nowy termin korzystania z placu manewrowego;

b) WORD dokona zwrotu uregulowanej opłaty za najem placu manewrowego w pełnej wysokości, zgodnie z pisemnym wnioskiem najemcy i na wskazany rachunek bankowy.

§ 7.

Regulamin obowiązuje od dnia 05 czerwca  2023 roku.

 

 TABELA OPŁAT
za wynajem placu manewrowego do wykonywania zadań egzaminacyjnych
(obowiązuje od 5 czerwca 2023 r.)

Lp. Wyszczególnienie Cena w zł netto Cena w zł brutto Uwagi
1 Plac manewrowy (cena za jeden pojazd na 1 stanowisku):
- dla kat. AM, A1, A2, A
- dla kat. B1, B
- dla kat. B+E, C, D, C+E, D+E, T


50,00
50,00
80,00


61,50
61,50
98,40

za 30 minut