Dla kierowców wykonujących przewóz drogowy

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U.  z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2017 r. poz. 151 ).

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie został wpisany pod Nr 9/09 do Rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia w województwie lubelskim, realizuje szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji uzupełniającej oraz szkolenia okresowe kierowcom zawodowym w zakresie wykonywania przez nich przewozu drogowego.

Kwalifikacja wstępna:

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej obejmuje 280 godzin zajęć, w tym:

Wymóg uzyskania kwalifikacji wstępnej nie dotyczy osób posiadających prawo jazdy kategorii:

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca:

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej obejmuje 70 godzin, w tym:

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje 140 godzin zajęć, w tym:

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona:

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej obejmuje 35 godzin w tym:

Szkolenie okresowe:

Szkolenie okresowe obejmuje 35 godz. zajęć teoretycznych, w tym:


Kierowcy wykonujący przewóz drogowy po odbyciu pierwszego szkolenia okresowego i otrzymaniu stosownego zaświadczenia są obowiązani przed dniem uzyskania wymaganego wpisu do prawa jazdy wykonać badania lekarskie i psychologiczne.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wcześniejsze złożenie:

Rodzaj kursu: Cena: Terminy kursów:
Kwalifikacja wstępna: 5.300 zł trwa przyjmowanie zgłoszeń
Kwalifikacja uzupełniająca: 1.600 zł trwa przyjmowanie zgłoszeń
Szkolenie okresowe: 490 zł  

Szczegółowych informacji dotyczących ww. szkoleń oraz zapisy prowadzi:
 Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy
 20-060 Lublin, ul. Grygowej  32
tel. 81 74 68 401, 81 74 68 402