W zakresie kierowania ruchem drogowym

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 143) wydanego na podstawie art. 6 ust. 4 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.) organizuje odpłatnie szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym.

Szkolenie trwa 8 godzin a jego program obejmuje zagadnienia:

  1. Zakres kompetencji osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym - 1h,
  2. Podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożenia, jakie niesie charakter pracy na drodze. Rodzaj i znaczenie wykonywanych prac na drodze oraz utrudnienia w ruchu, które się z nimi wiążą - 2h,
  3. Możliwość reakcji na zachowania uczestników ruchu drogowego niezgodnie z prawem - 1h,
  4. Zasady odpowiedzialności osób kierujących ruchem drogowym w świetle przepisów prawa wykroczeń oraz prawa karnego - 1h,
  5. Sposób dawania sygnałów i poleceń w świetle obowiązujących przepisów połączony z ćwiczeniami praktycznymi. Zwrócenie szczególnej uwagi na umiejętności oceniania przez słuchaczy prędkości pojazdów oraz możliwości ich bezpiecznego zatrzymania - 2h,
  6. Sprawdzenie stopnia opanowania materiału w formie testu oraz w warunkach symulowanych (rzeczywistych).

Koszt szkolenia wynosi 300,- zł (brutto) za udział jednej osoby.

Potwierdzeniem ukończenia szkolenia jest pozytywne zaliczenie testu i egzaminu praktycznego zgodnie z zakresem programu szkolenia.

Dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym jest zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane przez Dyrektora WORD w Lublinie.

Zaświadczenie zachowuje ważność przez okres 5 lat od daty wydania.

Informacje i zapisy: tel. 81 74 84 657, 81 74 68 401, 81 74 68 402

UWAGA!

Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność na okres, na który zostały wydane.