Dla kandydatów na egzaminatorów

Warunki kwalifikacji kandydatów na kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów

Warunkiem uczestniczenia w kursie jest spełnienie przez kandydata na egzaminatora warunków określonych w art. 58, ust. 1 pkt 1 - 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm. ) - dalej "Ustawa".

Uczestnikiem kursu może być osoba, która:

 1. posiada co najmniej wykształcenie średnie,
 2. posiada prawo jazdy kategorii B przez okres co najmniej 3 lat oraz uprawnienia do kierowania pojazdem rodzaju objętego szkoleniem przez okres co najmniej 1 roku;
 3. ukończyła 23 lata,
 4. posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, w przypadku osoby ubiegającej się o uprawnienia do egzaminowania na pozostałe kategorie prawa jazdy,
 5. posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora,
 6. posiada orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora,
 7. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • prowadzenie pojazdów w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości.

Osoby zainteresowane uczestniczeniem w kursie proszone są o dostarczenie karty zgłoszenia do Wydziału Szkolenia i Promocji BRD Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lublinie.

Bliższych informacji udziela: Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy, tel. 81 74 68 401

Organizacja zajęć:

Warunkiem zakwalifikowania kandydata na kurs kwalifikacyjny jest przedłożenie w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy ul. Grygowej 32:

Program

Program kursu obejmuje następujące przedmioty:

Poz. Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć
teoretycznych praktycznych
1.


Nauka podstaw techniki jazdy:  
a)  psychologia, 20 -
b)  dydaktyka, 20 -
c)  technika kierowania i obsługa pojazdu 20 -
2. Przepisy ruchu drogowego 30 -
3. Bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym problematyka:
a) wypadków drogowych,
b) psychologii transportu,
c) związana ze szkodliwością nadużywania alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu;
16 -
4. Zasady prowadzenia egzaminu państwowego oraz etyka zawodu egzaminatora 42 -
5. Praktyka egzaminatorska 4 6 – ust. 2 pkt 7 lit. b i d,
4 – ust. 2 pkt 7 lit. e i f,
                                                          
6. Technika i taktyka jazdy 2 5
Liczba godzin łącznie 154 15

Opłata za kurs wynosi:

Kurs trwa około 5 - 6 miesięcy, zajęcia odbywają się w weekendy ( wykłady) oraz dni robocze (zajęcia praktyczne ). Po zakończonym kursie dyrektor WORD wydaje kandydatowi na egzaminatora lub egzaminatorowi zaświadczenie o ukończeniu kursu. Warunkiem jego otrzymania jest uczestnictwo we wszystkich zajęciach przewidzianych w programie.

W przypadku ogłoszenia naboru kandydatów na kolejną edycję kursu ukaże się odrębny komunikat na stronie WORD.

Pobierz kartę zgłoszenia