Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

1.    Podstawy prawne:

1)    ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm. – dal. Prd)
2)    ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.);
3)  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (Dz. U. z 2013 r. poz. 9 ze zm.).

2.    Czasokres szkolenia:    16 godz.  ( 2 dni po 8 godz.)

3.    Opłata za szkolenie:    400 zł – art. 100 ust.1 i 6 ustawy w zw. z § 3 rozp. (cena urzędowa).