Działalność

Podstawową działalnością statutową Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego jest przeprowadzanie egzaminów państwowych dla kandydatów na kierowców w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy oraz prowadzenie kursów dla kierowców ubiegających się o świadectwo kwalifikacji.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego prowadzi ponadto działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i popularyzacji przepisów prawa o ruchu drogowym, a także przeprowadza szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Do zadań WORD-u w szczególności należy:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie realizuje statutowe cele poprzez współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami zajmującymi się problematyką bezpieczeństwa drogowego: