Podstawa prawna

Załącznik do Uchwały Nr XLIII/661/2014 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 31 marca 2014 r. ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XVIII/304/2020 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 28 sierpnia 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Lublinie

STATUT
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W LUBLINIE.

Dział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie, zwany dalej Ośrodkiem, działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, oraz niniejszego statutu.

§ 2.

 1. Ośrodek jest samorządową wojewódzką osobą prawną.
 2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Lublin.
 3. Ośrodek działa na obszarze województwa lubelskiego.

Dział II
Zakres działania Ośrodka

§ 3.

  1. Do zadań Ośrodka należy:
   1. współpraca z wojewódzką radą bezpieczeństwa ruchu drogowego;
   2. współpraca ze starostami przy sprawowaniu nadzoru nad szkoleniem;
   3. organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami;
    a) organizowanie egzaminów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie określonym umową międzynarodową, której stroną jest Rzeczpospolita Polska;
   4. prowadzenie kursów kwalifikacyjnych;
   5. prowadzenie 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów;
   6. prowadzenie kursów:
    a) doskonalących dla nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową,
    b) dokształcających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
    c) reedukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
    d) reedukacyjnych w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii;
   7. organizowanie zajęć dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową;
   8. przekazywanie marszałkowi województwa oraz starostom informacji w zakresie statystyki zdawalności dla poszczególnych ośrodków szkolenia i instruktorów;
   9. inna niż wymieniona w pkt 4-8 działalność oświatowa w zakresie ruchu i transportu drogowego.
  2. Ośrodek może wykonywać inne zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  3. Ośrodek może wykonywać działalność gospodarczą, której wyniki będą przeznaczane na działalność, o której mowa w ust. 1 i 2.
  4. Ośrodek, po wyznaczeniu w trybie art. 140k ustawy, zapewnia obsługę Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Dział III
Struktura organizacyjna Ośrodka

§ 4.

 1. Dyrektor Ośrodka kieruje jego działalnością, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za realizację zadań Ośrodka określonych ustawą oraz niniejszym statutem.
 2. Dyrektor Ośrodka jest uprawniony do dokonywania czynności prawnych samodzielnie, w imieniu Ośrodka.
 3. Dyrektor Ośrodka dokonuje wobec pracowników Ośrodka czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

§ 5.

 1. Dyrektor Ośrodka działa przy pomocy głównego księgowego i kierowników komórek organizacyjnych, którzy są odpowiedzialni wobec niego za realizację zadań.
 2. uchylone
 3. Szczegółowy tryb pracy oraz strukturę Ośrodka określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora Ośrodka.

§ 6.

Dyrektor Ośrodka może powoływać zespoły problemowe jako organy pomocnicze lub opiniodawczo - doradcze, w skład których mogą wchodzić pracownicy Ośrodka, przedstawiciele organów współpracujących z Ośrodkiem oraz eksperci.

§ 7.

Dyrektor Ośrodka może udzielić głównemu księgowemu i kierownikom komórek organizacyjnych pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych związanych z zakresem działania Ośrodka.

§ 8.

Oddziały Terenowe Ośrodka tworzy, łączy i likwiduje Dyrektor Ośrodka.

Dział IV
Zasady gospodarki finansowej Ośrodka

§ 9.

 1. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
 2. Dyrektor ośrodka zobowiązany jest przedstawić do dnia 31 marca każdego roku Zarządowi Województwa Lubelskiego do zatwierdzenia propozycję podziału zysku netto, określonego wstępnie na podstawie sprawozdania finansowego, na części przeznaczone na inwestycje oraz na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym na programy realizowane w tym zakresie przez Województwo Lubelskie.

Dział V
Kontrola wewnętrzna

§ 10.

 1. Za zorganizowanie i prawidłowe działanie kontroli wewnętrznej, zgodnej ze standardami kontroli zarządczej, a także za należyte wykorzystywanie wyników kontroli odpowiedzialny jest dyrektor Ośrodka.
 2. Czynności kontrolne, w zakresie swojego działania, wykonują z urzędu także główny księgowy oraz kierownicy komórek organizacyjnych.

§ 11.

Kontrola wewnętrzna jest sprawowana w postaci:

 1. kontroli bieżącej, polegającej na badaniu czynności w toku wykonywania w celu stwierdzenia, czy przebiegają one prawidłowo, w szczególności z punktu widzenia legalności i gospodarności; kontrola ta obejmuje również badania rzeczywistego stanu rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych oraz prawidłowości ich zabezpieczenia przed kradzieżą, zniszczeniem, uszkodzeniem i innymi szkodami,
 2. kontroli wynikowej, obejmującej badanie stanu faktycznego i dokumentów odzwierciedlających czynności dokonane.

§ 12.

W razie ujawnienia w toku kontroli czynu mającego cechy przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym dyrektora Ośrodka, jak również zabezpiecza dokumenty i przedmioty stanowiące dowód przestępstwa.

§ 13.

Wyniki kontroli stanowią podstawę podjęcia przez dyrektora Ośrodka działań w celu zapobieżenia powstawaniu nieprawidłowości.

Dział VI
Postanowienia końcowe

§ 14.

Zmiany statutu Ośrodka następuje w trybie właściwym dla jego uchwalenia.