Wymagane dokumenty i terminy

WAŻNE DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH SZKOLENIE

Przed przystąpieniem do szkolenia należy złożyć, we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania starostwie/prezydentowi miasta (wydziale komunikacji tego urzędu), następujące dokumenty:

Na podstawie ww. dokumentów właściwy organ (Starosta) wydający prawo jazdy lub pozwolenie, w terminie nieprzekraczającym dwóch dni roboczych, generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę (PKK) oraz numer identyfikujący, z którym należy zgłosić się do Ośrodka Szkolenia Kierowców.

Po zakończeniu szkolenia, WORD wyznaczy termin egzaminu po udostępnieniu przez kandydata na kierowcę swojego numeru identyfikującego profil oraz numeru PESEL.

Termin egzaminu osoba ustala w chwili składania wymaganych dokumentów w Biurze Obsługi Klienta i otrzymuje wydruk ? ?Zaświadczenie? o wyznaczeniu terminu egzaminu państwowego, w którym zapisane są jej dane osobowe, a także data i godzina egzaminu oraz kategoria prawa jazdy, o którą się ubiega.

W przypadku niemożności osobistego stawienia się w ośrodku egzaminowania, dokumenty może złożyć i ustalić termin egzaminu osoba trzecia posiadająca pełnomocnictwo [do pobrania].

W przypadku gdy osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem, poinformuje WORD na piśmie, że nie stawi się w wyznaczonym terminie to pobrana opłata za egzamin podlegała będzie zaliczeniu na poczet egzaminu państwowego przeprowadzonego w innym terminie. Powyższa pisemna informacja [do pobrania] winna być dostarczona do WORD do godz. 15.30 na co najmniej 2 dni przed planowanym terminem egzaminu:

W przypadku, gdy planowany egzamin jest wyznaczony po dniach wolnych lub świętach, za ostateczny termin złożenia pisemnej informacji przyjmuje się ostatni dzień roboczy w Ośrodku poprzedzający te dni, do godz. 12.30.

Osoba egzaminowana może zrezygnować ze zdawania egzaminu w WORD Lublin. Jeżeli pisemną informację w przedmiotowej sprawie [do pobrania] złoży w Ośrodku nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem ? w formie i terminie analogicznie jak w pkt 4. ? to na jej wniosek [do pobrania] uiszczona opłata za egzamin podlega zwrotowi. Opłatę zwraca się pomniejszając jej wysokość o koszt jej zwrotu, nie więcej jednak niż o 10%.