ZAPOBIEGANIE KORUPCJI – ISO 37001:2016

2017-07-04

Informujemy, że Ośrodek wprowadził zasady i procedury związane z zapobieganiem korupcji i uzyskał certyfikat ich zgodności z nową – opublikowaną 15.10.2016 r. – normą ISO 37001:2016.

Posiadanie systemu przeciwdziałania korupcji zgodnego z wymaganiami ISO, tworzy niezbędne ramy bezpieczeństwa dla kierownictwa instytucji oraz stanowi dowód, że Ośrodek podjął wysiłek w zakresie przeciwdziałania możliwości wystąpienia zjawisk korupcyjnych w jej strukturach. Wdrożenie tego systemu nie daje 100% gwarancji, że  w jednostce nigdy nie wystąpi korupcja – ale daje narzędzia pomocne w wykrywaniu zdarzeń korupcyjnych, wyjaśnianiu podejrzeń i w zapewnieniu odpowiedniego reagowania na takie zdarzenia lub podejrzenia.
Korzyści z wdrożenia systemu i jego certyfikacji:

•    identyfikacja potencjalnych zagrożeń korupcyjnych w całej jednostce;
•    ocena ryzyk związanych z tymi zagrożeniami;
•    wdrożenie mechanizmów zapobiegających lub ograniczających możliwość wystąpienia zdarzeń korupcyjnych;
•    ocena wdrożonych rozwiązań przez niezależną trzecią stronę.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie może potwierdzić, że wdrożył uznane międzynarodowo dobre praktyki kontroli antykorupcyjnej.